در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
 
آفت کار دلبستگي نداشتن به آن است.
                        
                                ‹‹امام رضا (ع)››