در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
 
به تعظیم مردم این زمان اعتماد نکن، تعظیم  آنان
 
همانند خم شدن دو سر کمان است که هرچه به
 
هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.