در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

 
 
 
مرگت درست از لحظه ای آغاز می شود که
 
در برابر آن چه مهم است ،سکوت می کنی . . .
 
 
                                           (مارتین لوتر کینگ)